Garantii

GARANTII:

 • Garantiiaeg hakkab kehtima alates kodumasina/kauba tasumise kuupäevast

 • Garantii kehtivusalaks on Eesti Vabariik

 • Tarbijal on õigus saada tasuta kodumasina remonti antud garantiiaja jooksul garantii tingimustele vastavalt.

 • Tasuta garantiiremonti teostatakse ainult Tallinnas.Väljaspool Tallinna on väljakutse tasuline või klient peab ise toimetama toote kokkuleppeliselt kas meie töökotta või kauplusesse.

 • Eraisikule antakse olenevalt tootegrupist 3-24 kuu pikkune garantii

 • Tootele ,mis on mõeldud koduseks kasutamiseks,kuid mis ostetakse asutusele või mida kasutatakse asutuses ,antakse 3 kuuline garantii

 • Müüja kohustub reageerima väljakutsele 5 tööpäeva jooksul ja parandama vea, vajadusel organiseerima transpordi Tallinna piires ning tagama kvaliteetse töö ja varuosad.

 • Kui kodumasin on hoolduses, liidetakse remondis olnud päevad garantiiajale juurde.

 • Müüdud kaupa tagasi ei osteta. Erandjuhtudel vahetatakse masin välja või tagastatakse raha ostjale, kui selgub, et rikke tõttu ei ole võimalik masinat seada töökorda.

 • Garantii ei laiene toote viimistlusdetailidele,lampidele ja muudele detailidele,mis omavad piiratud ekspluatatsiooniaega.

 • Garantii ei korva kodumasina poolt teistele esemetele või seadmetele tekitatud kahjusid.

 • Garantii alla ei kuulu vead ,mis on tekkinud välistel põhjustel,hooletusest, masina valest kasutamisest, kestvast kasutamisest tuleneva kulumise tagajärjel, volitamata isiku teostatud hooldusest/remondist või kodutehnika valesti ühendamisest vee-või vooluvõrku.

 • Garantii ei kehti kui:
   

  • olete kaotanud ostu tõendava paberi

  • on tekitatud kliendi poolt transpordikahjustus peale toote üleandmist

  • toodet on valesti või mittesihipäraselt hoitud ,kasutatud , hooldatud ühendatud,paigaldatud ning eiratud instruktsioone ja ohutusnõudeid

  • müüjast sõltumatutel põhjustel on tekkinud probleemid ,sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed ,küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike,vesi,tulekahju,vee kvaliteet, katlakivi ning muud välised tegurid

  • antud kodumasinale/seadmele on tekitatud mehhaanilisi vigastusi

  • pesumasina programmi nupp on rikutud selle keeramisega vastupäeva suunas

  • pesumasin on pesuga ülekoormatud

  • pesumasina filtrid on puhastamata (pumba või sisselaskeklapi filtrid),kuivatil ebemefilter või kondensi kogumisanum

  • pesumasinas on kasutatud valet pesupulbrit või on üledoseeritud

  • lülititesse või muudesse elektrilistesse detailidesse on sattunud vesi

  • elektripliidi keeduplaate on kuumutatud ilma keedunõuta, kasutatud mitte sobilikke keedunõusid või panne (ehk ülekuumutatud)

  • sügavkülmik on jäetud pikaajaliselt tööle sundreziimile ehk kiirkülmutusele (soovitavalt mitte üle 24 tunni järjest)

  • külmikut on hoitud niiskes ruumis, mille tagajärjel rikneb käivitusrelee

  • külmikut on lühikese aja (15 min.)jooksul korduvalt vooluvõrku sisse ja välja lülitatud või kui on liiga madal pinge või on esinenud voolukatkestusi, mis rikub kompressori

  • on teostatud omavolilist toote ümberehitust ja külmiku uste avanemissunna muutmist

  • ostja süülisel tegevusel

 • VALEVÄLJAKUTSE-kui klient ei ole kokkulepitud ajaks kohal, meistrile ei võimaldata juurdepääsu masinale jne, on väljakutse tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale (al.20 EUR).

 

 

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

Nb! Puudulikult maandatud või maandamata masinaga töötamine on elektriohutuseeskirjade eiramine,mis võib põhjustada õnnetuse !

Jälgige ohutusnõudeid ning vajadusel konsulteerige spetsialistiga.

 

 

 

Müügigarantii andja:

Tehnikaäri OÜ

Aadress: Õismäe tee 1 B Tallinn
Reg.nr: 10706681
Kmkr: -

 

 

Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda meie kauplusesse Õismäe tee 1 B või helistada tel + 372 657 1557

 

Pretensiooni esitamise tingimused

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung, arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja  § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Sobiva lahenduse mitteleidmisel on tarbijal alati õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (Rahukohtu tn 2 Tallinn 10103, telefon 6201700,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ).